ČESTA PITANJA


Što se događa nakon otplate zadnje rate financijskog leasinga?
Otplatom posljednje rate i ugovorene otkupne vrijednosti, sva prava koja proizlaze iz pojma vlasništva prelaze na dosadašnjeg primatelja leasinga. Po isplati posljednje rate i otkupne vrijednosti, primatelj leasinga dobiva potvrdu o izmirenim obvezama po ugovoru o leasingu, nakon čega slijedi prijenos vlasništva na stanici za tehnički pregled.
Što se događa nakon otplate zadnjeg obroka operativnog leasinga?
Po otplati zadnjeg obroka u opciji postoje tri varijante:

1. Primatelj leasinga vraća staro i odabire novo vozilo:
Nakon isplate posljednjeg obroka vozilo se vraća dobavljaču vozila (ako postoji buy-back garancija) ili Agram leasingu (ako je nema), te primatelj leasinga eventualno odabire novo vozilo i sklapa novi ugovor o leasingu. Jamčevina koju je položio kod zaključenja prvotnog ugovora o leasingu može se prenijeti u novi ugovor o leasingu. Provjera boniteta prije sklapanja novog ugovora uvelike ovisi o dotadašnjoj urednosti plaćanja.

2. Primatelj leasinga NE želi više daljnje financiranje i vraća staro vozilo
U ovom slučaju primatelj leasinga, po otplati zadnjeg obroka, vraća vozilo dobavljaču ili Agram leasingu (ovisno o postojanju buy-back garancije) i obavlja se kontrola, tj. procjena stanja vozila od strane ovlaštenog procjenitelja. Ako je ugovorom o leasingu predviđena ograničena kilometraža, a na vozilu je sve u skladu s predviđenom kilometražom, tada se korisniku leasinga u cijelosti vraća njegova uplaćena jamčevina. U slučaju da je prijeđena veća kilometraža od dopuštene prema ugovoru o leasingu, obavlja se obračun kilometara, a cijena dodatno prijeđenog kilometra zaračunava se sukladno Odluci Agrma leasinga o visini naknada. Tako obračunati iznos primatelj leasinga mora namiriti Agram leasingu, i to ili uplatom po ispostavljenoj fakturi ili se taj iznos namiruje iz sredstava položene jamčevine. Općenito, u svakom slučaju obavlja se procjena ostatka vrijednosti vozila i, ako je manja od one koja je Ugovorom o leasingu predviđena po isteku, slijedi namirenje razlike koja je nastala tijekom razdoblja korištenja vozila, tj. predviđenog ostatka vrijednosti i njegove stvarne vrijednosti. U tu svrhu služi jamčevina.

3. Primatelj leasinga želi kupiti vozilo koje je koristio tijekom leasinga
Kod operativnog leasinga svrha sklapanja ugovora o leasingu je dugoročni najam vozila i nije predviđen otkup predmetnog vozila od strane primatelja leasinga, s obzirom na to da PDV na vozilo nije plaćen nego se plaća PDV na ratu kroz razdoblje otplate. Način da se vozilo otkupi jest prodaja nekoj trećoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Prvenstvo/preporuku za otkup takvog vozila ima u načelu primatelj leasinga.

Što se događa u slučaju krađe vozila i kakve su obveze primatelja leasinga u takvoj situaciji?
U slučaju krađe vozila, primatelj leasinga obvezuje se odmah izvijestiti najbližu policijsku postaju, zatim osiguravajuće društvo i Agram leasing. Od dana krađe vozila teče rok od 30 dana u kojem osiguravajuće društvo i policija traže vozilo. Ako se vozilo pronađe, vraća se primatelju leasinga i sve se dalje odvija sukladno ugovoru o leasingu, bez prava na ikakvu odštetu (npr. smanjenje rate, itd.). Za cijelo to vrijeme primatelj leasinga dužan je plaćati obveze iz ugovora o leasingu. Ako se vozilo ne nađe, primatelj leasinga raskida ugovor o leasingu s Agram leasingom, i to retroaktivno od dana nastanka krađe. Financijski gledano, po isplati štete od osiguravajućeg društva (na temelju kasko osiguranja) slijedi obračun na osnovi kojeg Agram leasing najprije obavlja povrat svog uloženog novca za kupnju predmetnog vozila, naknadu za cijelo razdoblje financiranja (kamatu), a zatim, ovisno o trajanju ugovora, do dana krađe i visini uplaćenih leasing anuiteta, radi se eventualni povrat dijela sredstava primatelju leasinga.
Kakva je procedura u slučaju prijevremene otplate objekta leasinga u cijelosti?
Financijski leasing
Kod financijskog leasinga moguća je prijevremena otplata predmeta leasinga, ali nije preporučljiva, pa se Agram leasing treba zauzimati za poštivanje rokova otplate iz ugovora o leasingu. U slučaju izričite želje korisnika leasinga da se izvrši prijevremena otplata predmetnog vozila, potreban je pismeni zahtjev za raskid ugovora o leasingu, koji se šalje Upravi Agram leasinga na razmatranje. Po dobivenom zahtjevu za raskid, Uprava Agram leasinga donosi odluku o uvjetima pod kojim će se obaviti prijevremena otplata. Nakon što je Uprava odredila uvjete za raskid, izrađuje se informativni obračun za raskid ugovora i dostavlja primatelju leasinga. Važenje obračuna je obično 8 dana od dana izdavanja obračuna.

Operativni leasing
Kod ovog tipa leasinga, u načelu nije moguće odustati od ugovora o leasingu i tražiti prijevremenu otplatu ugovora o leasingu. Prijevremena otplata nije moguća nego samo raskid ugovora o leasingu. Ako se dogodi takva situacija, i to krivnjom primatelja leasinga, on mora pisano obavijestiti Agram leasing o svojoj namjeri i njezinim razlozima. Takav čin za primatelja leasinga ne znači i izbjegavanje obveza proisteklih iz ugovora o leasingu. To znači da primatelj leasinga, u slučaju raskida ugovora o leasingu, vraća o svom trošku vozilo dobavljaču ili Agram leasingu (ovisno o postojanju buy-back garancije) i plaća sve troškove koji proizlaze iz takve njegove odluke.

Je li moguće iznos jamčevine kod operativnog leasinga preusmjeriti u otplatu leasing obroka?
Iznos jamčevine ne može se prebijati obrocima, niti drugim davanjima proizašlima iz ugovora o leasingu. Samo Agram leasing ima pravo prijeboja iznosa uplaćene jamčevine, i to u slučajevima prekomjerna oštećenja vozila, veće prijeđene kilometraže nego što je dogovoreno u ugovoru i za nadoknadu svih ostalih šteta koje su nastale uslijed nepridržavanja svih odredbi iz ugovora o leasingu.
Kakve su mogućnosti preuzimanja otplate leasing obroka s jedne osobe na drugu?
Ako primatelj leasinga u određenom trenutku želi prepustiti otplatu leasing obroka nekoj drugoj osobi, postoji i takva mogućnost. U takvim slučajevima postojeći primatelj leasinga treba pisanim putem obavijestiti Agram leasing o svojoj nakani i tada se u Agram leasingu postupa na sljedeći način: izrađuje se obračun dosadašnjih uplaćenih obroka i ostalih naknada za postojećeg primatelja leasinga. Novi podnositelj zahtjeva preuzima otplatu objekta leasinga ako zadovolji svim kriterijima i uvjetima potrebnima za odobravanje financiranja. Sklapa se novi ugovor o leasingu, pri čemu novi primatelj leasinga plaća naknadu za odobravanje ugovora o leasingu, bez obzira na to što je stari takvu naknadu već platio, sukladno Odluci o visini naknada Agram leasinga.
Tko sve smije upravljati vozilom u leasingu?
Uz primatelja leasinga, vozilom mogu upravljati sve osobe koje prijavi u punomoći koju mu izdaje Agram leasing u trenutku predaje vozila. U punomoći se navode temeljni podaci za osobe koje je primatelj leasinga prijavio kao osobe koje će uz njega upravljati vozilom (ime i prezime, OIB).
Vraća li se akontacija kod financijskog leasinga prilikom isteka ugovora ili prijevremenog raskida?
Akontacija (učešće) je sastavni dio kalkulacije leasing anuiteta i ne vraća se ni u slučaju redovitog isteka ugovora o leasingu, niti u slučaju prijevremenog raskida ugovora o leasingu.
Što se događa u slučaju kašnjenja s otplatom leasing obroka?
Primatelj leasinga dužan je obavijestiti Agram leasing o svakom neočekivanom i očekivanom kašnjenju s uplatom leasing obroka. Ako primatelj leasinga kasni s uplatama, dužan je Agram leasingu nadoknaditi sve eventualne troškove proizišle iz tog čina: izvansudski ili sudski postupak, odvjetničke troškove, troškove procjene štete itd. Primatelj leasinga obvezan je platiti i zakonsku zateznu kamatu, i to računajući od dana dospijeća leasing obroka pa do njezina plaćanja. Nadalje, primatelj leasinga dužan je platiti i troškove svake pojedinačne opomene, sukladno Odluci Agram leasinga o visini naknada.
Tko plaća godišnji porez na cestovna motorna vozila?
Svake godine Ministarstvo financija – Porezna uprava utvrđuje porez na cestovna motorna vozila, a Agram leasing je u obvezi taj iznos prefakturirati korisniku leasinga koji je taj iznos dužan platiti na temelju Općih uvjeta Ugovora o leasingu. Visina poreza ovisi o starosti vozila i snazi motora u kW. Od 2017. godine porez na cestovna motorna vozila plaća se kod produženja usluge registracije vozila.

PARTNERI


Kako biste dobili kompletnu uslugu za Vaše vozilo, uvjerite se u znanje, kvalitetu i iskustvo naših poslovnih partnera. Provjerite ponudu vozila renomiranih svjetskih proizvođača, odaberite najbolje pokriće za automobilsko i kasko osiguranje u vodećim osiguravajućim društvima na hrvatskom tržištu te se obratite s povjerenjem našim partnerima za servisiranje i održavanje vozila.